Oroi Summetoxhs

Όροι Συμμετοχής:
Η εταιρεία Interwater Μ.Ι.Κ.Ε. θα διεξάγει, στο εξής χάριν συντομίας Διοργανώτρια, κληρώσεις μέσω Facebook (στο εξής: « οι Κληρώσεις»)


1.     Ο εκάστοτε υποψήφιος θα πρέπει προκειμένου να συμμετάσχει στην κλήρωση βλέποντας την διαφήμιση στο facebook, να πατάει πάνω  και να συμπληρώνει  στο σχετικό προωθητικό παράθυρο, τα στοιχεία του (ονοματεπώνυμο, και email ) στη σχετική ηλεκτρονική φόρμα, που θα του παρουσιαστεί και να υποβάλει την εν λόγω φόρμα ηλεκτρονικά.

2.    Κάθε ενδιαφερόμενος θα έχει το δικαίωμα μίας συμμετοχής στην κάθε μία Κλήρωση.
 
3.    Για να θεωρηθεί έγκυρη μία συμμετοχή, θα πρέπει ο εκάστοτε υποψήφιος να συμπληρώνει σωστά και υπεύθυνα τα προσωπικά του στοιχεία στα σχετικά πεδία, που του υποδεικνύονται στη σχετική ηλεκτρονική φόρμα, να αποδεχθεί τους παρόντες όρους και να δηλώσει, ότι επιθυμεί να λαμβάνει προσφορές από τις Διοργανώτριες. Η Διοργανώτρια θα διεξάγουν μια κεντρική κλήρωση μεταξύ των έγκαιρων και έγκυρων συμμετοχών για την ανάδειξη των νικητών. Η Διοργανώτρια διατηρούν το δικαίωμα μεταβολής του χρόνου διεξαγωγής της κάθε κλήρωσης, για την οποία θα ενημερωθούν οι ενδιαφερόμενοι με νεότερη ανακοίνωση με κάθε πρόσφορο μέσο.

4.    Η κλήρωση θα αναδείξει 1 νικητή.
    
5.    Τα ονόματα των νικητών και των επιλαχόντων που θα προκύψουν από την ανωτέρω κλήρωση, θα ανακοινωθούν στις επίσημες σελίδες στο facebook. Μετά την ανακοίνωση των νικητών και εντός της ίδιας εργάσιμης ημέρας θα επιχειρείται από εντεταλμένους προς τούτο συνεργάτες των Διοργανωτριών επικοινωνία με τους νικητές στην ηλεκτρονική διεύθυνση, με σκοπό την ενημέρωσή τους για τον τρόπο παραλαβής των δώρων. Κατά την επικοινωνία και παράδοση του δώρου, θα ζητούνται από τον νικητή τα πλήρη στοιχεία του (ονοματεπώνυμο, πλήρης διεύθυνση και επίδειξη Α.Δ.Τ.) για την δυνατότητα εξακρίβωσης της ταυτότητάς του και της πλήρωσης των όρων συμμετοχής. Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε έχει συμμετάσχει στην κλήρωση κατά παράβαση των όρων της παρούσας, Η Διοργανώτρια διατηρούν το δικαίωμα να θεωρήσουν άκυρη την συμμετοχή του και να αναζητήσουν κάθε δοθείσα παροχή χωρίς να αποκλείονται τυχόν άλλες εκ του νόμου αξιώσεις τους.

6.    Η Διοργανώτρια δεν φέρει καμία ευθύνη για οιοδήποτε τεχνικό ή συναφές θέμα σχετικά με την διεξαγωγή των Κληρώσεων.

7.    Αν κάποιος εκ των νικητών αρνηθεί ή αδρανήσει για οποιονδήποτε λόγο να παραλάβει το δώρο ή αν η συμμετοχή του ακυρωθεί ή αν δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις συμμετοχής του στην κλήρωση, το δώρο δεν θα δοθεί.
 
8.    Το δώρο είναι απολύτως συγκεκριμένο και προσωπικό, ανεπίδεκτο μεταβιβάσεως και δεν ανταλλάσσεται με χρήματα ούτε είναι δυνατό να ζητηθεί η αντικατάστασή του με άλλο.

9.    Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα ματαίωσης ή συντόμευσης της χρονικής διάρκειας των Κληρώσεων ή αλλαγής ή κατάργησης του δώρου του Διαγωνισμού σε περίπτωση ανωτέρας βίας (ενδεικτικά αναφέρονται πόλεμοι, επιτάξεις, φωτιές, σεισμοί, απεργίες, πανδημίες, κυβερνητικές αποφάσεις κ.α.) ή για σπουδαίο λόγο. Σπουδαίοι λόγοι θεωρούνται ιδίως λόγοι που οφείλονται σε αμέλεια τρίτων. Στην περίπτωση αυτή, Η Διοργανώτρια θα ειδοποιήσουν τους ενδιαφερόμενους για οποιαδήποτε αλλαγή. Η Διοργανώτρια διατηρούν την ευχέρεια να ακυρώνουν συμμετοχές με αποτέλεσμα οι ενδιαφερόμενοι να μην συμμετέχουν στην διαδικασία επιλογής των νικητών, μεταξύ άλλων σε περίπτωση που τα στοιχεία τους είναι ελλιπή, και η συμμετοχή τους εν γένει αντίκειται με οποιονδήποτε τρόπο στην ισχύουσα νομοθεσία, στην καλή πίστη, στα συναλλακτικά ήθη και στους όρους συμμετοχής, ή/και προσβάλλει την εικόνα των Διοργανωτριών ή τρίτων, φυσικών ή/και νομικών προσώπων, ή τα κρατούντα ήθη και έθιμα κ.λπ.

10.    Η συμμετοχή στις Κληρώσεις συνεπάγεται τη ρητή και ανεπιφύλακτη συναίνεση του συμμετέχοντα για καταχώρηση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε αρχείο που θα τηρείται με αυτά από τη Διοργανώτρια για τον σκοπό της παρούσας ενέργειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2472/1997 και τον Γενικό  Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (2016/679 ΕΕ). Εφόσον έχει συμπληρωθεί το σχετικό πεδίο συγκατάθεσης στη φόρμα συμμετοχής, Η Διοργανώτρια μπορούν να επεξεργαστούν τα δεδομένα για προωθητικές ενέργειες ή και για λοιπές προωθητικές ενέργειες για την προσωποποιημένη πληροφόρησή για χρονικό διάστημα που ορίζεται στην Πολιτική των Διοργανωτριών (www.waterstore.gr/el/gdpr). Κάθε συμμετέχων διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει εγγράφως από τις Διοργανώτριες τη διαγραφή των προσωπικών του δεδομένων από το ως άνω αρχείο μετά τη λήξη του παρόντος Διαγωνισμού επικοινωνώντας με τη Διοργανώτρια.

11.    Οι συμμετέχοντες στις Κληρώσεις παρέχουν τη συγκατάθεση τους και εξουσιοδότηση στην Διοργανώτρια για την προβολή της προωθητικής ενέργειας ή/και των αποτελεσμάτων των κληρώσεων μέσω ραδιόφωνου, καθώς και μέσω του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου ή και του INTERNET. Έτσι, Η Διοργανώτρια επιφυλάσσει για τον εαυτό της το δικαίωμα να χρησιμοποιούν και δημοσιεύουν για διαφημιστικούς σκοπούς τα ονόματα των νικητών, εφόσον υπάρχει συγκατάθεσή τους και των επιλαχόντων, φωτογραφίες, φιλμ και βίντεο και ενδεχομένως να χρησιμοποιήσουν οποιοδήποτε ειδησεογραφικό στοιχείο σχετικό με την απονομή και την πραγματοποίηση των δώρων για διαφημιστικούς σκοπούς, η δε συμμετοχή στην παρούσα ενέργεια παρέχει αυτομάτως και την προς τούτο συναίνεση και εκχώρηση των αναγκαίων πνευματικών δικαιωμάτων ατελώς. Οι νικητές και οι επιλαχόντες δεν δικαιούνται να εγείρουν καμία αξίωση κατά των Διοργανωτριών λόγω της χρήσης αυτών για διαφημιστικούς σκοπούς ή άλλους παρεμφερείς σκοπούς.

12.    Η συμμετοχή στις Κληρώσεις προϋποθέτει ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων συμμετοχής, τους οποίους κάθε συμμετέχων θεωρείται ότι γνωρίζει και αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα από την στιγμή που λαμβάνει μέρος στον Διαγωνισμό, και συνεπάγεται την παραίτησή του από κάθε σχετική αξίωση έναντι της Διοργανώτριας.

13.    Οι παρόντες όροι διέπονται από το ελληνικό δίκαιο και οιαδήποτε διαφορά σχετικά με τις Κληρώσεις επιλύεται από τα καθ' ύλη αρμόδια δικαστήρια των Αθηνών.